Facebook Pixel

Algemene verkoopvoorwaarden

Over deze algemene voorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (de “Verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op de producten die u via de website www.propeaq.com (de “Site”) koopt. De Site en de hier verkochte producten worden geleverd door Chrono Eyewear BV, een vennootschap naar Nederlands recht, btw-nummer NL856181122B01, nummer van inschrijving in het handelsregister 65602331, gevestigd in Saal van Zwanenbergweg 11, 5026 RM, Tilburg, Nederland (hier aangeduid met “wij”, “ons”, en “onze”). Met “u” en “uw” bedoelen wij u, de gebruiker van de Site en koper van de producten.

Afgezien van deze Verkoopvoorwaarden vindt u andere belangrijke juridische voorwaarden in onze Gebruiksvoorwaarden, ons Retourbeleid, ons Garantiebeleid en ons Privacybeleid (“Aanvullende Voorwaarden”). Door akkoord te gaan met deze Verkoopvoorwaarden, gaat u ook akkoord met onze Aanvullende Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de wettelijk bindende overeenkomst die tussen u en ons tot stand komt. U dient deze Verkoopvoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens producten op de Site te kopen.

Wij behouden ons het recht voor om de Verkoopvoorwaarden en Aanvullende Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Iedere wijziging van de Verkoopvoorwaarden of de Aanvullende Voorwaarden is van kracht op alle bestellingen die na publicatie van deze wijziging op de Site zijn geplaatst. U dient de Verkoopvoorwaarden en Aanvullende Voorwaarden op de Site voor elke bestelling te controleren: zij kunnen gewijzigd zijn sinds uw laatste bezoek.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten. Voor vragen of verzoeken over de Verkoopvoorwaarden, de Aanvullende Voorwaarden, de producten of de Site, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via e-mail op het adres [email protected]

Deel A – Informatie over de site en de producten

DEEL A bevat belangrijke informatie over de Site en de producten die hier worden aangeboden.

Informatie op de site

Wij proberen ervoor te zorgen dat alle informatie op de Site, inclusief de beschrijvingen van onze producten en de bijbehorende prijzen, nauwkeurig en correct zijn. Er kunnen echter fouten optreden. De fouten in de informatie op de Site worden zo snel mogelijk door ons gecorrigeerd en indien wij geloven dat een dergelijke fout uw bestelling kan hebben beïnvloed, doen wij er alles voor wat redelijkerwijze mogelijk is om u hiervan op de hoogte te stellen via de contactgegevens die u ons op uw account of in uw bestelling hebt verstrekt.

Het kopen van producten via internet is een andere shopping ervaring dan in de winkel kopen. U dient er rekening mee te houden dat:

  • De kleuren van de producten op de Site afhankelijk zijn van verschillende factoren, waaronder de instellingen van uw display.
  • De werkelijke afmetingen en vormen van de producten kunnen verschillen van hoe ze er op uw scherm uitzien. Voor ieder artikel dat op de Site te koop is, wordt bijbehorende technische informatie verschaft.
  • De foto’s en afbeeldingen staan alleen voor illustratieve redenen op de Site. Voor een precieze beschrijving van elk artikel en voor details omtrent wat hiertoe behoort, verwijzen wij naar de bijbehorende beschrijvende tekst.
  • Alle producten zijn onderhevig aan beschikbaarheid en het kan voorkomen dat wij niet in staat zijn uw bestelling te leveren. Wij behouden ons het recht voor om producten op elk moment uit de verkoop te halen.

Wij doen ons best om uw producten binnen een redelijke termijn te leveren vanaf de dag van bestelling en met de verzenddatum die is aangegeven in de bevestigings-e-mail van verzending, in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften en deze algemene voorwaarden, maar wijzen erop dat alle tracking informatie afkomstig is van onze serviceprovider van bezorging, en dat deze informatie slechts een schatting van de leverdatum is. De feitelijke leverdata kunnen hiervan afwijken. Wij verzoeken u DEEL B te raadplegen voor verder informatie over de levering.

Wij wijzen er tevens op dat niet alle producten en aanbiedingen die op de Site worden aangeboden, verkrijgbaar in de winkel zijn, en omgekeerd. Wij behouden ons het recht voor de prijzen, producten en speciale aanbiedingen naar eigen goeddunken te wijzigen.

Wij doen ons best de Site virusvrij te houden, maar garanderen niet dat de Site vrij is van virussen of andere schadelijke inhoud. In uw eigen belang dient u ervoor te zorgen over de juiste software en systemen te beschikken die u tegen virussen en andere schadelijke inhoud op internet beschermen.

Beschikbaarheid

Wij hebben het recht om op elk moment de Site te wijzigen of de levering aan de Site te beëindigen en de verkoop van elk product via de Site te onderbreken, zowel tijdelijk als permanent, en met of zonder voorafgaand bericht. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige wijziging, onderbreking of beëindiging van de beschikbaarheid van de Site.

Deel A – Informatie over de site en de producten

DEEL A bevat belangrijke informatie over de Site en de producten die hier worden aangeboden.

Deel B – Aankoop van de producten

Dit deel B beschrijft de voorwaarden die van toepassing zijn op uw aankoop van producten op de Site.

Uw bestelling plaatsen

Nadat u de door u gewenste producten hebt geselecteerd, wordt u verzocht uw persoonlijke gegevens bij ons te registeren door het invullen van het order formulier. U wordt ook verzocht uw credit- of debitcardgegevens in te vullen voor de betaling van de door u bestelde producten. Wij maken gebruik van de service van derden om te controleren of uw gegevens correct zijn alsmede voor de verwerking van de betaling; uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw creditcardgegevens, zullen aan deze derden worden verstrekt en u verleent ons uitdrukkelijk toestemming voor het doorgeven van uw gegevens voor deze doeleinden. Wanneer u een bestelling van producten op de Site plaatst, vormt uw bestelling een aan ons gericht aanbod tot aankoop van producten. Indien u meer dan één artikel bestelt, vormt uw bestelling een reeks aanboden tot aankoop voor ieder afzonderlijk artikel. 

Na uw bestelling bij ons te hebben geplaatst ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de order (samen de “Orderbevestigingen”). De Orderbevestigingen geven de definitieve details weer van de bestelling die u op de Site heeft geplaatst. U wordt verzocht goed op te letten bij het plaatsen van een order. U kunt uw bestelling met producten aanvullen door contact op te nemen met onze Customer Service op + 31 13 631 63 13. 

De Orderbevestigingen bevatten de details van de door u bestelde producten, de totale kosten van de bestelling, waaronder de verzendkosten, en een ordernummer. Nadat uw bestelling is verzonden, sturen wij u een bevestigings-e-mail van verzending. De e-mail met de rekening vormt uw ontvangstbewijs voor de btw die u voor uw producten heeft betaald. Het is raadzaam de e-mail met de rekening af te drukken, samen met een kopie van deze Verkoopvoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden, en deze te bewaren. U dient naar deze details te verwijzen wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.

Acceptatie van de bestelling

Alle bestellingen zijn onderworpen aan acceptatie van onze zijde. Wij bevestigen onze acceptatie door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat alle, of een gedeelte van de, door u bestelde producten worden geleverd (de “Orderbevestiging”). De overeenkomst tussen u en ons, waarin deze Verkoopvoorwaarden zijn opgenomen, komt pas tot stand op het moment waarop wij de Orderbevestiging sturen. De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de producten waarvan wij de verzending hebben bevestigd in de Orderbevestiging. Wij zijn niet verplicht tot het leveren van andere producten die deel van uw bestelling hadden kunnen uitmaken, tot aan het moment waarop de levering van deze producten in een afzonderlijke Orderbevestiging wordt bevestigd. 

Hoewel wij hopen in staat te zijn alle door u bestelde producten te leveren, behouden wij ons het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder opgave van redenen, op elk moment een aanbod tot aankoop niet te accepteren voordat de betreffende producten worden verzonden. Indien wij uw bestelling zouden weigeren, zullen wij u hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, in kennis stellen.

Betaling

De betaling wordt op uw credit- of debitcard in rekening gebracht op het moment dat uw bestelling wordt verzonden. Bij betaling via Ideal vindt dit direct plaats. U ontvangt een e-mail waarin de artikelen die zijn verzonden op basis van uw bestelling en de prijs voor het verzenden van deze artikelen zijn aangegeven (de “E-mail”). Wanneer uw bestelling is verdeeld in meerdere zendingen, worden alleen de artikelen die daadwerkelijk op dat moment worden verstuurd, in rekening gebracht. De E-mail bevat alleen informatie over de op dat moment verzonden artikelen, een overzicht van deze algemene voorwaarden, informatie over de gekochte producten, het herroepingsrecht, de betaalmethodes en de van toepassing zijnde belastingen, en alle wettelijk verplichte informatie. We nemen contact met u op indien wij bij het in rekening brengen van de betaling problemen ondervinden met de kaartgegevens die u tijdens de bestelling hebt opgegeven. 

Tenzij anders aangegeven, zijn alle op de Website getoonde prijzen inclusief btw en andere van toepassing zijnde belastingen. 

Tenzij anders aangegeven in deze Verkoopvoorwaarden, is de prijs die u betaalt voor de producten de prijs die op Site is aangegeven op het moment van uw bestelling.

Fouten in de prijsbepaling

Hoewel wij ons best doen ervoor te zorgen dat alle prijzen op de Site correct zijn, kunnen er fouten optreden. Als wij een fout bespeuren in de prijs van de door u bestelde producten, brengen wij u hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte. U heeft dan de mogelijkheid om uw bestelling met de correcte prijs te bevestigen of de bestelling te annuleren. 

Wanneer wij u niet kunnen bereiken via de contactgegevens die u tijdens de bestelling hebt opgegeven, beschouwen wij de bestelling als geannuleerd en stellen u daarvan via e-mail in kennis. 

Wanneer u beslist de bestelling te annuleren nadat wij u over de onjuiste prijs hebben ingelicht, annuleren wij direct iedere preautorisatie op uw creditcard.

Levering

DEEL C – Annulering van uw bestelling en retournering van de producten

Annulering van uw bestelling. U kunt alle bestellingen binnen 24 uur na de Orderbevestigingen annuleren.

Herroepingsrecht. Wij bieden u het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen een retourperiode van 14 dagen, waarin u uw overeenkomst met betrekking tot de producten tot 14 dagen nadat deze fysiek aan u zijn overhandigd, kunt opzeggen. U kunt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen. U dient zorgvuldig met de producten om te gaan en ons alle niet gewenste artikelen op eigen kosten terug te sturen. Wij verzoeken u het “Retourbeleid” te lezen waarin de voorwaarden met betrekking tot het herroepingsrecht en de wijzen van terugbetaling zijn weergegeven.

Defecte producten. Indien u ontdekt dat uw producten defect zijn, kunt u deze retourneren. U wordt verzocht ons Retourbeleid te lezen voor meer informatie over de retourperiode en over hoe u de producten kunt retourneren.

DEEL D – Algemene voorwaarden voor onze relatie met u

Garanties

De details van uw recht op garantie met betrekking tot de producten zijn weergegeven in ons Garantiebeleid. Deze garantie is een aanvulling en heeft geen invloed op uw wettelijke consumentenrechten.

Gebeurtenissen buiten onze redelijke controle

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in het nakomen van onze verplichting of voor het niet-nakomen van onze verplichting onder deze Verkoopvoorwaarden of Aanvullende Voorwaarden, indien deze vertraging of niet-nakoming voorkomt uit een gebeurtenis buiten onze redelijke controle. Deze gebeurtenissen omvatten (maar zijn niet beperkt tot) brand, overstromingen, aardbevingen, stormen, natuurrampen, oorlogen, maatschappelijke onrust, terreuracties of vandalisme die schade aan of vernietiging van onze gebouwen, apparatuur of goederen veroorzaken, alsmede handelingen verricht naar aanleiding van handelsgeschillen of een tekort aan arbeidskrachten.

Afstand van recht

Vertraging in het uitoefenen of het niet opeisen van een recht of middel in de zin van deze Verkoopvoorwaarden van onze zijde, betekent niet dat wij afstand doen van onze rechten en middelen in de zin van deze Verkoopvoorwaarden.

Ongeldingheid

Indien een of meer bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden of Aanvullende Voorwaarden door een bevoegde instantie als ongeldig mocht(en) worden beschouwd, blijven de overige bepalingen van de Verkoopvoorwaarden en Aanvullende Voorwaarden hun volle werking behouden en bindend.

Privacy

De persoonlijke gegevens, zoals de contactgegevens die u ons verleent tijdens het plaatsen van een bestelling, zullen door ons worden opgeslagen en gebruikt overeenkomstig ons Privacybeleid.

Online geschillenbeslechting

Als u een probleem met ons heeft met betrekking tot een product dat u gekocht heeft op www.propeaq.com, kunt u het geschil buiten de rechtbank om bij minnelijke schikking regelen via een online platform dat beschikbaar is in alle talen van EU-lidstaten op http://ec.europa.eu/odr. Voor vragen, toelichting en met betrekking tot een via het ODR Platform ingediende claim kunt u contact met ons opnemen.

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd overeenkomstig het Nederlands recht, zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten.
De waardering van www.propeaq.com bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.9/10 gebaseerd op 36 reviews.